Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu Heroine

 1. Úvodní ustanovení
  1. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností NextPage Media, s.r.o., se sídlem na adrese Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, DIČ: CZ24780553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681 (dále jen „Vydavatel“), upravující smlouvu o předplatném a související smluvní vztahy vznikající při dodávce obsahu časopisu Heroine (dále jen „Heroine“).
  2. Tyto VOP se uplatní při dodávce obsahu časopisu Heroine šířeného Vydavatelem formou předplatného, a to jak v tištěné, tak v digitální formě, včetně dodávky prostřednictvím aplikací pro mobilní zařízení.

 2. Vymezení právních vztahů
  1. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; ve vztahu ke spotřebiteli pak také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  2. Pro účely těchto VOP se předplatitelem rozumí osoba, která uzavřela s Vydavatelem smlouvu o předplatném a uhradila cenu předplatného v souladu s těmito VOP (dále jen „Předplatitel“). Před uzavřením smlouvy o předplatném je Předplatitel povinen se seznámit s těmito VOP a s ceníkem předplatného.
  3. Předplatitel je v postavení spotřebitele, jestliže je fyzickou osobou a při uzavírání a plnění smluvního vztahu s Vydavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 3. Uzavření smlouvy o předplatném
  1. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce. Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka předplatného ze strany Předplatitele učiněná způsobem uvedeným v těchto VOP. Předplatitel v objednávce zvolí požadovanou formu dodání obsahu (tištěná forma, digitální obsah, nebo jejich kombinace dle aktuální nabídky Vydavatele).
  2. Předplatné lze objednat:
   1. prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webovém portálu Vydavatele na adrese https://www.heroine.cz/predplatne. Předplatitel potvrdí výslovně souhlas s těmito VOP zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Před odesláním objednávky má Předplatitel možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je;
   2. odesláním písemné objednávky, pomocí formuláře uvedeného v tištěném časopise Heroine, na adresu Vydavatele. V objednávce musí být uvedeny minimálně následující údaje:
    - Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou);
    - Příjmení a jméno / název firmy;
    - Ulice a číslo domu, PSČ a obec;
    - Kontaktní e-mail;
    - IČ, DIČ (pokud bylo přiděleno);
    - Délka předplaceného období a počet předplacených kusů;
    - Podpis osoby oprávněné jednat za Předplatitele.
    Před odesláním objednávky je Předplatitel povinen se seznámit s těmito VOP a vyslovit s nimi souhlas.
  3. Objednávky předplatného do zahraničí se vyřizují individuálně na e-mailu redakce@heroine.cz.
  4. Vydavatel potvrdí Předplatiteli objednávku přijatou prostřednictvím elektronického formuláře bezprostředně po přijetí na kontaktní e-mail Předplatitele.
  5. Vydavatel umožňuje sjednat dodávku tištěného časopisu Heroine také prostřednictvím objednávkového systému třetích stran uvedených na portálu Vydavatele https://www.heroine.cz/predplatne. Plnění poskytované na základě objednávky u třetí strany je poskytováno nezávisle na Vydavateli a Vydavatel za takové plnění neodpovídá.
  6. Smlouva o předplatném vzniká okamžikem úhrady předplatného Vydavateli v souladu s těmito VOP. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku tištěného časopisu Heroine, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném dodávat Předplatiteli po dobu předplaceného období tištený časopis Heroine v objednaném množství kusů. V případě, že Předplatitel zvolil v objednávce dodávku digitálního obsahu, zavazuje se Vydavatel smlouvou o předplatném zpřístupnit Předplatiteli digitální obsah v souladu s těmito VOP.
  7. Nezvolí-li Předplatitel jinak, zahájí Vydavatel doručování tišteného časopisu Heroine dodáním nebližšího následujícího řádného vydání, a to na adresu určenou Předplatitelem, nejdříve však po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o předplatném.
  8. Zvolí-li Předplatitel dodávku tištěného časopisu Heroine včetně již vydaných čísel, doručí Vydavatel časově starší výtisky časopisu v termínu, ve kterém má být doručováno první nejbližší následující řádné vydání.
  9. Předplacené období se zpravidla sjednává v délce trvání 6 nebo 12 měsíců, možný je ale i nákup aktuálního čísla. V případě objednávky časově starších vydání tištěného časopisu se o počet těchto vydání poměrně zkracuje délka předplaceného období.
  10. Předplatitel je povinen Vydavateli neprodleně oznámit změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li Předplatitel změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě dodávky tištěného časopisu Heroine, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného plnění.

 4. Cena předplatného a způsob platby
  1. Cena předplatného je uvedena v ceníku zveřejněném na portálu Vydavatele https://www.heroine.cz/predplatne. Vydavatel si vyhrazuje právo cenu předplatného navýšit o náklady na poštovné do zahraničí. Cena je uváděna včetně DPH.
  2. Vydavatel umožňuje následující způsoby úhrady předplatného:
   1. Převodem na bankovní účet Vydavatele;
   2. On-line platba platební kartou prostřednictvím platební brány Go Pay.
  3. V případě platby převodem na bankovní účet se za okamžik uhrazení platby považuje okamžik připsání platby na účet Vydavatele. Vydavatel potvrdí úhradu platby bankovním převodem na kontaktní e-mail Předplatitele.
  4. Cena předplatného obsahuje poštovné a balné. Náklady vzniklé Předplatiteli v souvislosti s dodáním digitálního obsahu (zejm. náklady na připojení k internetu) nese Předplatitel samostatně.
  5. V případě odstoupení od smlouvy je Předplatitel povinen uhradit poměrnou část ceny předplatného odpovídající plnění, které již bylo poskytnuto.

 5. Marketingové akce
  1. Marketingovými akcemi se rozumí akce Vydavatele, v jejichž rámci Vydavatel nabízí a poskytuje Předplatiteli zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné. Nárok na zvláštní plnění vzniká pouze v případě uhrazení ceny předplatného ve výši stanovené Vydavatelem pro danou marketingovou akci, případně dle jiných podmínek stanovených Vydavatelem.
  2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění, včetně slev, do zahraničí.
  3. Povinnost Vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy Předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou ceny předplatného.
  4. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy Předplatitele zpět Vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu. Na písemnou žádost Předplatitele může být zvláštní plnění odesláno znovu na jeho náklady.

 6. Práva z vadného plnění
  1. Předplatitel má právo uplatnit práva z vadného plnění u Vydavatele zejména z těchto důvodů:
   1. Nedodání objednaného plnění, popř. nedodání správného počtu kusů tištěného časopisu Heroine.
   2. Dodání neúplného nebo poškozeného vydání tištěného časopisu Heroine.
  2. Reklamace plnění a jiné připomínky k doručování se uplatňují v písemné podobě na e-mailové adrese redakce@heroine.cz. Vydavatel je povinen Předplatiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Předplatitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku.

 7. Digitální plnění
  1. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, vztahují se tyto VOP také na zpřístupňování obsahu časopisu Heroine v digitální podobě.
  2. V případě uzavření smlouvy o předplatném, jejímž obsahem je dodání obsahu v digitální formě, umožní Vydavatel Předplatiteli po dobu trvání předplaceného období přístup k digitálnímu obsahu časopisu Heroine, který je tvořen digitálním archívem časopisu umístěným na webovém portálu http://casopis.Heroine.cz, případně je poskytován prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení nebo jiným způsobem (dále jen „digitální obsah“).
  3. Za účelem umožnění přístupu Předplatitele k digitálnímu obsahu přidělí Vydavatel Předplatiteli přístupové jméno (login) a heslo k uživatelskému účtu. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.
  4. Přístup k digitálnímu archívu je možný prostřednictvím běžného programového vybavení a internetového prohlížeče v aktuálně vydané verzi. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru ani neodpovídá za případné krátkodobé výpadky dostupnosti digitálního obsahu.
  5. Předplatitel, který je spotřebitel, sjednáním smlouvy o předplatném výslovně uvádí, že souhlasí s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (případný nesouhlas je nutno vyjádřit v písemné formě).
  6. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v tomto článku VOP upravujícím digitální plnění.
  7. Právo užívat přístup k digitálnímu obsahu je vyhrazeno pouze Předplatiteli a je nepřenosné.
  8. Předplatitel je povinen využívat Vydavatelem zpřístupněný digitální obsah pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.
  9. Předplatitel bere na vědomí, že digitální obsah je tvořen autorskými díly, a je tak chráněn příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Za případné porušení autorských práv je Předplatitel odpovědný v plném rozsahu.
  10. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo upravovat či měnit bez předchozího upozornění data zveřejněná na serveru.

 8. Ukončení smlouvy o předplatném
  1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy jedné ze stran v případě, kdy druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem.
  2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi držitelem poštovní licence na adresu Vydavatele. Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. požadavek na snížení počtu tištěných vydání).
  3. V případě ukončení smlouvy o předplatném se vrací poměrná část nespotřebovaného předplatného. Předplatitel je povinen uhradit poměrnou část ceny plnění, ohledně kterého již Vydavatel započal s plněním.
  4. Předplatitel, který je spotřebitelem nemůže, v souladu s ust. § 1837. písm. i) a písm. l) občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy o předplatném postupem uvedeným v § 1829 obč. zákoníku, v části týkající se dodání tištěného časopisu Heroine; v části týkající se dodání digitálního obsahu nemůže odstoupit, pokud vyslovil souhlas se započetím dodání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 9. Ochrana osobních údajů
  1. Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy pro účely plnění smlouvy o předplatném.
  2. Vydavatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, a to podle toho, v jaké formě dodání je předplatné objednáno, či zda je objednáno jako dárek. Vedle osobních údajů zadaných při objednávce časopisu zpracovává Vydavatel informace o platbách předplatného, a to pro účely řádného vedení účetnictví, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c), pro účely plnění právní povinnosti.
  3. Pokud Předplatitel udělil souhlas, zpracovává Vydavatel jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa i pro účely marketingové akce. Předplatitel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu casopis@Heroine.cz.
  4. K distribuci časopisu využívá Vydavatel zpracovatele, a to společnost SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, pro tištěnou verzi a společnost EDANEO s.r.o., IČ 29289955, pro elektronickou verzi časopisu.
  5. Vydavatel zpracovává osobní údaje Předplatitelů po dobu trvání smlouvy o předplatném a dále ještě 6 měsíců po jejím ukončení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f), tedy pro účely oprávněného zájmu správce, kterým může být vyřízení reklamace. Účetní doklady jsou archivovány v souladu se zákonem o účetnictví.
  6. Předplatitelé mají právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování. Jakékoliv své právo ve vztahu ke zpracování osobních údajů může Předplatitel uplatnit na adrese redakce@heroine.cz. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se může Předplatitel taktéž obrátit se svými podněty či stížností.

 10. Závěrečná ustanovení
  1. Kontaktní údaje Vydavatele: NextPage Media, s.r.o., Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 602 591 009, redakce@heroine.cz.
  2. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. V případě, že Předplatitel nebude souhlasit se změnou VOP, je oprávněn smlouvu vypovědět. Aktuálně platné znění VOP bude uveřejněno na webovém portálu Vydavatele https://www.heroine.cz/predplatne.
  3. Vydavatel se necítí vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
  4. Zvláštní ujednání mezi Vydavatelem a Předplatitelem odchylující se od těchto VOP mají přednost. Odpověď Předplatitele s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740, odst. 3, občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
  5. Na smluvní vztah mezi Vydavatelem a Předplatitelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).
  6. Vydavatel ani Předplatitel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou k okamžiku vzniku smlouvy o předplatném vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  7. Případné spory mezi Vydavatelem a Předplatitelem, který je spotřebitelem, lze řešit také mimosoudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz.

 11. Platnost a účinnost VOP
  1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2019 a ruší veškerá předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek.

NextPage Media, s.r.o.