OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „OP“) vydané společností NextPage Media, s.r.o., se sídlem na adrese Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, DIČ: CZ24780553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681 (dále jen „Společnost“). Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci Svět podle Heroine online, která se koná 17. 10. 2022 (dále jen „vzdělávací akce“).

PRODEJ VSTUPENEK

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.heroine.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci.

II. Za účelem objednávky vstupenek je zájemce o koupi vstupenek (dále jen „Navrhovatel“) povinen uvést všechna data označená v objednávkovém formuláři jako nezbytná pro provedení objednávky vstupenek (dále jen „Objednávka“) a Objednávku odeslat.

III. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást smlouvy o koupi vstupenek. Pokud si domluvíme některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

IV. Společnost při přijetí Objednávky rezervuje vstupenky ve prospěch Navrhovatele, Smlouva o prodeji vstupenek je však uzavřena až akceptací Objednávky ze strany Společnosti, a to nejdříve po uhrazení kupní ceny.

V. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu. Po uhrazení ceny kupní ceny Společnost akceptuje Objednávku Navrhovatele, čímž je uzavřena smlouva o koupi vstupenek a zašle Navrhovateli na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o zařazení na guest list e-mailem.

VI. Vstupenka je vázána na Navrhovatele, fyzickou osobu, uvedenou v Objednávce vstupenky. Navrhovatel je oprávněn vstupenku dále prodat, je však povinen informovat o této skutečnosti Společnost na e-mailovou adresu redakce@heroine.cz, aby Společnost mohla provést změnu v guest listu.

SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO UMOŽNIT VSTUP NA AKCI POUZE OSOBÁM UVEDENÝM V GUEST LISTU.

CENA VSTUPENEK

I. Cena jedné vstupenky je 1299,- Kč do 31. 7. 2022, od 1. 8. 2022 se cena zvyšuje na 1499,- Kč. Společnost dále nabízí i zvýhodněný balíček, jehož součástí je vstupenka a voucher na zvýhodněné roční předplatné tištěného časopisu Heroine, za cenu 1898,- Kč. Pro uplatnění ročního předplatného bude Navrhovateli zaslán unikátní kód, který opravňuje k objednání časopisu na https://www.heroine.cz/predplatne, platnost voucheru je omezena do konce roku 2022.

II. Společnost si vyhrazuje právo změnit výši ceny vstupenek, a to zejména s ohledem na změnu vstupních nákladů souvisejících s pořádáním vzdělávací akce.

III. V případě zrušení vzdělávací akce náleží Navrhovatelům plná náhrada ceny vstupenek. Společnost v takovém případě vrací kupní cenu Navrhovatelům a nebere v úvahu případný další přeprodej vstupenek.

OSOBNÍ ÚDAJE

I. Obecné informace o zpracování osobních údajů jsou umístěny na našich webových stránkách - https://www.heroine.cz/pravidla

II. Za účelem prodeje vstupenek na akcii Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu zadaném do Objednávky a dále platební údaje vztahující se k zaplacení vstupenek. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Osobní údaje vztahující se ke vzdělávací akci budou zpracovávány nejdéle po dobu 6 měsíců po konání akce (kromě platebních údajů, které jsou součástí účetnictví). Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění uzavřené smlouvy o koupi vstupenek a dále za účelem plnění právních povinností (vedení účetnictví).

III. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům jsou – právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Tato svá práva můžete uplatnit písemně zaslání na e-mailovou adresu redakce@heroine.cz. V případě stížností na zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. června 2022 a vztahují se na koupi vstupenek na konferenci Svět podle Heroine.

II. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém.

III. Navrhovatel v postavení spotřebitele má právo odstoupit od smlouvy o koupi vstupenek ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, tedy ve lhůtě 14 dnů od obdržení písemného potvrzení o zařazení na guest list. Odstoupení je nezbytné zaslat písemně na e-mail redakce@heroine.cz.

IV. Společnost si vyhrazuje právo změny termínu konání Vzdělávací akce z důvodu případných hygienických omezení souvisejících s pandemií covid-19. O takové změně bude informovat Navrhovatele na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. V případě změny termínu nelze vstupenky vrátit.V Praze dne 2. června 2022